Eigenwijs Functioneren
voor Managers

Wat voor manager ben jij? Sturend, coachend of neem je juist graag zelf het heft in handen? Hoe zorg je ervoor dat je afdeling optimaal functioneert in een goede sfeer en met optimaal resultaat.

Eigenwijs Functioneren weet hoe, ga vrijblijvend het gesprek aan.


Duurzame inzetbaarheid
voor
Managers

Duurzame inzetbaarheid betekent dat een organisatie een visie en beleid heeft op duurzame inzetbaarheid in een werkklimaat waarin vertrouwen, initiatief, zelfregie en een helder, inspirerend kader centraal staan. Eigenlijk gaat het erom ondernemerschap, verantwoordelijkheid en eigenaarschap terug te geven aan medewerkers. Het vraagt van managers dat zij de regie bij hun medewerkers laten; zij zijn tenslotte zelf verantwoordelijk voor hun werk en loopbaan. Medewerkers krijgen zo de ruimte om te doen waar ze het beste in zijn. Medewerkers nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid.

Door stil te staan bij hun talent, kwaliteiten en ambities, leren medewerkers zichzelf goed kennen, weten ze waar ze naartoe willen, kunnen ze zichzelf presenteren en blijvend verbinden aan interessante werkzaamheden en inspirerende collega’s.

Met deze inzichten nemen  ze zelf de verantwoordelijkheid én het initiatief in hun werk en loopbaan. Zo maken ze voortdurend werkkeuzes op basis van wat hen inspireert en waar ze een toegevoegde waarde hebben. Op deze wijze ontstaat een dynamiek waarin medewerkers regie en verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en loopbaan.


Als manager wordt van je verwacht dat je het team zowel sturing geeft op inhoud als op persoonlijk vlak. Vaak dien je hierin een balans vinden. Ervaring leert dat deze balans vaak doorslaat naar de inhoud
De redenen daarvoor zijn tijd en meer focus op het resultaat, vaak voor de korte termijn.
Onze teamcoaching kan je een hoop tijd en hoofdpijn besparen. Doordat wij samen met jou een analyse maken van de huidige situatie in het team, alle betrokkenen spreken en van daaruit een concreet plan maken. In teamsessies werken we vervolgens aan een gezamenlijk doel: het vormen van een team dat haar talent optimaal benut om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Met als extra resultaat dat de medewerkers gemotiveerd en loyaal hun werk doen. Je bent zelf onderdeel van het proces, maar wordt ontlast op de expertise van persoonlijke en teamontwikkeling, daar zijn wij voor. Na de teamcoach sessies is het team in staat om zelfsturend het teamproces te verfijnen en te borgen. Waardoor het effect blijvend is.

Team ontwikkeling
voor
Managers


Loopbaan begeleiding
voor
Managers

Wat speelt er op de werkvloer?

Managers merken dat hun medewerkers vaak vast zitten in een bepaald gedrag of houding, voorbeelden:

  • Geïrriteerd gedrag naar de klant en/of collega’s,
  • Ontbreken van verantwoordelijkheidsgevoel, klantgerichtheid en/of ondernemerschap.
  • Miscommunicatie en afstemmingsproblemen,
  • Stroeve omgang met leidinggevenden

Dit zijn allemaal storende elementen die ten koste gaan van de prestaties. Zeker als dit negatieve invloed heeft op het verantwoordelijkheidsgevoel voor het resultaat en klant!

Waar komt dat gedrag en die houding vandaan? En belangrijker nog:  hoe verander je dit?

Je kan praten over doelstellingen, targets en prestatie-indicatoren wat je wilt, maar gedrag en houding verander je daar niet mee. Een coachende managementstijl biedt meer perspectief. Wat komt daarbij kijken?  Wij helpen je door met je te kijken naar het gedrag van je medewerkers en het effect van je eigen gedrag op de medewerkers.

WAT BIEDEN WE AAN?

De manager als coach:
Met dit traject krijg je handvatten om meer verantwoordelijkheid voor het functioneren bij de medewerker(s) zelf neer te leggen. Van sturend lijden naar coachend leiden.

Individueel coachtraject:
Met een individueel coachtraject kijken we naar de vraagstukken in je huidige rol als manager. Wat maakt dat je tegen bepaalde situaties aanloopt?. Je krijgt voldoende inzicht en sturingsmogelijkheden  om je in staat te stellen adequater te managen.

De ontwikkel-manager:
Met dit traject leren we je hoe je het best kan inspelen op wat “ontwikkelen” van medewerkers nu precies inhoudt, hoe je dat vormgeeft en welke rol je hierbij mag en kan innemen.


Talentontwikkeling en talentmanagement zijn onlosmakelijk verbonden aan organisatieontwikkeling en groei. Sturen op talent maakt je medewerkers meer bevlogen, meer verantwoordelijk, gezonder en effectiever. Het ontwikkelen van talent is een cruciale taak voor managers. Zeker in deze tijd nu de economie weer aantrekt en talenten schaars worden. Hoe pak je dit als manager aan?

Binnen organisaties is er veel talent aanwezig maar eigenlijk wordt er vaak weinig energie in gestoken om dit talent tot ontwikkeling te brengen.

Wat is talent eigenlijk? Wat is mijn talent?

Niet iedereen weet wat zijn of haar talenten zijn. Met een aantal hulpmiddelen zoals de Talentenscan kan dit helder gemaakt worden. Talent kan echter pas (h)erkend worden als iemand het ook laat zien. Daarmee is de definitie voor talent: Talent = kwaliteit + energie + (h)erkenning

Door actieve workshops in te zetten met het team kunnen jij en je collega’s achter talenten en zogenaamde latente talenten komen. Welke talenten en latente talenten hebben de medewerkers? Worden je talenten volledig benut? Wat is er nodig om ieders talent (beter) zichtbaar te maken? Wat is er nodig om ieders talent beter in te zetten ten behoeve van persoonlijke en professionele ontwikkeling en daarmee die van je organisatie? De inzet van talenten moet natuurlijk bijdragen aan de doelstellingen en ambities van je organisatie, team of afdeling. Talentontwikkeling dient een juiste balans te zijn tussen investering en rendement voor de organisatie en medewerker.

Ruimte voor talent

Wil je gebruik kunnen maken van de aanwezige talenten dan vraagt dat wel wat van de Human Resource, de prioriteit van talentmanagement en de cultuur in de organisatie. Deze factoren bepalen namelijk mede of talenten ook daadwerkelijk benut worden in de praktijk. Talent komt pas echt aan het licht als naast de medewerker ook de leidinggevende, de HR-afdeling en de directie actief participeren in talentontwikkeling. De focus op talent vraagt dat je oprecht vertrouwen hebt in de talenten van je mensen en dat je durft los te laten. Hier ligt dan ook de belangrijkste uitdaging voor het leiderschap en de cultuur binnen de organisatie.

Talent management
voor
Managers